Almindelige Betingelser

1 Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige betingelser (herefter Betingelser) for Tømrerfirmaet Münster ApS, Højrupvej 27, 9850 Hirtshals (herefter ”Münster”) leverancer til Kunden.

2 Tilbud

Münsters skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Münster inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

3 Aftalegrundlag

AB18 er gældende for aftaleforholdet, dog med de tilføjelser og fravigelser som fremgår af nærværende Betingelser.

4 Arbejdets udførelse

Münsters ydelse leveres i henhold til Münsters tilbud.

Kunden leverer byggestrøm, evt. skurvognsfaciliteter, tilslutningsafgifter samt alle de for byggeriet nødvendige tilladelser. Kunden skal sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til ejendommen.

Entreprisen udføres i henhold til de af Kunden fremsendte oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, Kundens oplysninger ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Münster forudsætter at grunden og fundamentet kan bebygges uden særlig fundering. Evt. ekstra funderingsomkostninger ud over det overfor anførte beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.

Udgifter til evt. vinter og vejrligsforanstaltninger er medmindre andet er aftalt ikke indregnet i entreprisesummen og beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.

Omkostningerne til bortkørsel, oprensning og bortskaffelse af evt. forurenet jord påhviler Kunden.

Tilsvarende afholder Kunden enhver omkostning i forbindelse med konstatering af evt. fortidsminder, herunder bl.a. til arkæologiske undersøgelser, arkæologer, afdækning, evt. omprojektering ift. fortidsminder mv.

Kunden sikrer at ejendommen afsættes i den aftalte kote. Side 2 Tegninger og teknisk materiale udarbejdet af Münster tilhører ophavsretligt Münster.

5 Entreprisesum

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Er der aftalt en fast entreprisesum er den gældende i 12 måneder fra aftalens indgåelse. For den del af Arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen jf. AB 18.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, fragt, told, skatter, afgifter mv. er Münster berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser med samme procentsats, herunder hele forhøjelsesbeløbet.

6 Betaling

Medmindre andet er aftalt sker fakturering og betaling i overensstemmelse med AB18.

Ved forsinket betaling beregnes morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Såfremt Kunden ikke betaler til forfald, er Münster berettiget til at tilbageholde endnu ikke leverede leverancer/ ydelser og/eller annullere aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 5 kalenderdage.

7 Ændringer

Münster forbeholder sig retten til at ændre i konstruktioner og udførelsesmetoder, såfremt der ikke er tale om en forringelse af kvaliteten eller af det håndværksmæssige arbejde og ændringen ikke medfører væsentlige visuelle forandringer.

Ved ekstraarbejder forstås arbejder der ikke er nævnt i tegninger og materialebeskrivelser. Münster er ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder uden at der foreligger skriftlig aftale herom med Kunden.

8 Tidsplan og forsinkelse.

Med mindre andet er aftalt leveres entreprisen efter Münsters bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 7 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Münster.

Münster forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.

Ved evt. forsinkelse i forhold til særskilt aftalt og bindende færdiggørelsesfrist er Kunden berettiget til evt. erstatning for dokumenterede direkte skader/forsinkelsestab, dog maksimalt op til et beløb svarende til 15% af entreprisesummen.

Münster tager forbehold for indtrufne forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, epidemier, sygdom, strejke, cyber angreb, force majeure og andre begivenheder som Münster ikke er herre over. I sådanne tilfælde er Münster berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

9 Afleveringsforretning, mangler og reklamation

Ved hoved- og total entrepriser indkalder Münster med minimum 5 dages varsel til en gennemgang af arbejdet inden den aftalte aflevering (før gennemgang). Ved før gennemgangen udfærdiger Münster en protokol med angivelse af de påpegede forhold og Kundens eventuelle bemærkninger.

Ved hoved- og total entreprisens færdigmelding indkalder Münster med minimum 10 arbejdsdages varsel samtidigt til afleveringsforretning. Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tidspunkt medmindre Kunden straks gør indsigelser imod tidspunktet. I givet fald angives nyt tidspunkt for afleveringsforretningen, dog skal afleveringsforretningen – med eller uden Kundens medvirken - gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra færdigmeldingstidspunktet.

Ved hoved- og total entrepriser er Kunden forpligtet til senest ved den kontraktslige aflevering og inden nøgleaflevering, at betale hele restentreprisesummen. Kunden er dog berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved afleveringen, dog maksimalt 0,5% af entreprisesummen. Beløbet skal betales til Münster snarest muligt, når evt. manglerne er afhjulpet.

Arbejdet anses for afleveret til Kunden, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang.

I forbindelse med aflevering af hoved- og total entrepriser udarbejdes en skriftlig mangelliste, som underskrives af begge parter. Mangler som påvises ved afleveringen skal være afhjulpet senest 8 uger efter afleveringen medmindre andet er aftalt.

Efter afholdelse af afleveringsforretning kan Kunden ikke påberåbe sig mangler, som Kunden var – eller burde have været bekendt med – ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen.

Ved fagentrepriser, bygnings- snedker og ombygningsarbejder betragtes arbejdet som afleveret, når Münster har meddelt Kunden, at det er udført, eller der er afholdt afleveringsforretning.

Münsters ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Kunden, af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af Kunden, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Kundens side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Kundens side, ændringer i leverancen foretaget af Kunden uden Münsters skriftlige samtykke, reparationer som Kunden har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.

Münster har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

Evt. garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til Kunden, hvorefter Kunden må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten.

Løsøre, hvidevarer, lamper, køkkeninventar, skabe mv. (uanset om disse materialer anses for indbygget, tilpasset, eller fast monteret i ejendommen) leveres med to års reklamationsret, medmindre leverandøren har påtaget sig en længerevarende garantiforpligtelse. Idet omfang materialer leveres med en garanti med forpligtelser, der rækker videre end en reklaSide 4 mationsret på 2 år er Münster alene forpligtet deraf, i det omfang leverandøren vedstår og opfylder garantien. Kunden gives transport i samtlige rettigheder imod materialeleverandørerne.

10 Sikkerhedsstillelse

Münster kan til enhver tid kræve, at Kunden overfor Münster stiller den i AB18 omtalte sikkerhed. Garantien ophører, når Münster er blevet fyldestgjort for alle de krav, som denne har i anledning af aftaleforholdet med Kunden.

Hvis kunden er forbruger og Münster skal udføre en hoved- eller totalentreprise skal sikkerheden svare til hele betalingen.

Münster stiller normalt ikke sikkerhed. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB18 kræves, betales omkostningerne hertil af Kunden.

11 Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Münsters opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Münsters erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til fakturabeløbet for den ydelse, der forårsagede skaden/ tabet eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet, dog maksimalt kr. 100.000 pr. skade pr. år.

Münster er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Münster er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb som ikke er dækket af forsikring.

12 Force majeure

Münster er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Münsters kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, cyber angreb, epidemier, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Münster samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

13 Forsikring

Kunden opfordres til at tegne sædvanlig allrisk forsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der er påvist ved afleveringen/leveringen, er afhjulpet og Kunden skal som minimum tegne forsikring jf. AB18, herunder brand og stormskadeforsikring. Kunden er forpligtet til at medtage Münster som sikret på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige Münsters arbejder på den bygning eller det anlæg, aftalen vedrører. Münster har tegnet sædvanlig erhvervs- og ansvarsforsikring 

14 Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret - enten ved voldgift, eller ved Retten i Hjørring efter Münsters valg.

I tilfælde, hvor Münster vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal dette ske ved Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed.

Hvis kunder er en forbruger og opstår der uenighed mellem parterne, kan forbrugeren efter dansk rets almindelige regler vælge at indbringe sagen


Om hjemmesidens brug af cookies

Ved at benytte hjemmesiden www.munster-aps.dk accepterer du, at vi bruger cookies.

Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

  • Identificering og autorisering ved beskyttet indhold.
  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Munster Aps
Højrupvej 27, 9850 Hirtshals, Danmark
CVR : 39295083
E-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Telefon: +45 20 20 35 08

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som browseren gemmer på din computer. Filen holder styr på dine valg mens du er på hjemmesiden, og sørger for at din computer bliver genkendt næste gang du besøger os.

En cookie er ikke et program og kan ikke ændre noget på din computer.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus.

De fleste browsere (fx Firefox, Internet Explorer og Safari) accepterer automatisk cookies, men du bestemmer selv om du vil tillade det.

Du kan sagtens slå cookies helt fra, men det vil give dig problemer når du handler på nettet, da alle webbutikker bruger cookies til at huske, hvad du har lagt i kurven.

Tags
Image

Anders Münster
Tømrerfirmaet MÜNSTER Aps

CVR: 39295083

Højrupvej 27, 9850 Hirtshals​​
Telefon: +45 20203508
E-mail: anders@munster-aps.dk